GRUPAREMI.PL – WARUNKI HANDLOWE

 1. WSTĘP

  1. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranych między firmą Grupa Remi Łukasz Gubański, a Kupującym.

  2. Zwrotom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

  3. Sprzedający - firma Grupa Remi Łukasz Gubański z siedzibą w Altance, Altanka 33; NIP: 837-175-23-36;
   Kupujący - osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nabywająca wyroby od Sprzedającego (firma).

  4. Wyroby - odnosi się do wyrobów standardowych ukazanych w katalogu Sprzedającego oraz na stronie www.grupaRemi.pl

  5. Wyroby niestandardowe - wyroby wytwarzane według indywidualnego zamówienia Kupującego, których parametry są różne od wyrobów dostępnych w katalogu/na stronie www.grupaRemi.pl.

 2. CENY I RABATY

  1. Rabatów udziela pracownik odpowiedzialny za sprawy handlowe. Wszystkie rabaty udzielane automatycznie przez sklep internetowy muszą zostać potwierdzone na fakturze proforma wystawionej przez w/w pracownika firmy Grupa Remi
  2. Rabat obrotowy zależny jest od obrotów na przestrzeni poprzedniego miesiąca według klucza: ponad 2000 zł – 5%, ponad 3000 zł – 10%, ponad 5000 zł – 15%, ponad 10000 zł – 20%
  3. Dla ekspozytorów i palet - przy zamówieniu 10 lub więcej identycznych elementów w jednym zamówieniu rabat 5%
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo przydzielenia innych rabatów, po uprzednim poinformowaniu Kupującego
  5. Sprzedający pokrywa koszty przesyłki dla zamówień o wartości przekraczającej 1500 zł netto
  6. Dla partii produkcyjnych do 500 zł netto sprzedający zastrzega sobie prawo do zastosowania narzutu na pokrycie kosztów obsługi zamówienia
  7. Zamówienia o wartości do 2000 zł netto realizowane są wyłącznie za przedpłatą lub pobraniem
 3. DOSTAWA
  1. Dla ekspozytorów – Towar wysyłany jest kurierem UPS. Koszty wysyłki według cennika dostępnego na stronie.

  2. Odbiór osobisty możliwy w każdy dzień roboczy w godzinach 7-15, po uprzednim potwierdzeniu przybycia

  3. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki z zamówieniem oraz jakość wyrobów w momencie odbioru. Pokwitowanie odbioru jest jednoznaczne z akceptacją sposobu wykonania zamówienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.

  4. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o momencie przekazania paczki firmie kurierskiej, która w ciągu 48 godzin dostarcza paczkę na wskazany przez Kupującego adres.

  5. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie powstałe z winy firmy kurierskiej.

  6. W przypadku nieodebrania paczki w oznaczonym terminie, Kupujący zostaje obciążony kosztami jej odesłania do Sprzedającego.

 4. REKLAMACJA

  1. Koszty przesłania paczki z reklamowanymi towarami ponosi Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych na jego koszt.

  2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu złożenia reklamacji. 

  3. Kupujący zobowiązany jest dotrzymać należytej staranności w pakowaniu reklamowanego towaru. W przypadku stwierdzenia zniszczeń powstałych wskutek złego zapakowania, traci prawo do reklamacji.

  4. W przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający ponosi koszty związane z ponownym dostarczeniem reklamowanych towarów Kupującemu. Nie pokrywa jednak kosztów przesyłki w przypadku bezpodstawnej reklamacji.

  5. Wszystkie wyroby niekatalogowe wykonywane są na zlecenie Kupującego i nie podlegają zwrotom.

  6. Ze względu na specyfikę materiału, z którego wytworzono wyroby, mogą się one nieznacznie różnić od przedstawionych w katalogu. Wszelkie reklamacje z tym związane nie są rozpatrywane.

  7. Aktualne wzorniki kolorystyki elementów drewnianych, ekoskóry, floku, oraz kartonu dostępne są w siedzibie Sprzedającego

  8. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji dotyczących szkód/zmian w towarach wynikających z nieodpowiedniego użytkowania.

  9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego transportu, nieprawidłowego przechowywania lub innych przyczyn ze strony trzeciej.

  10. Towar zakupiony w cenie promocyjnej lub wyprodukowany na specjalne zamówienie oraz z nadrukiem logo nie podlega zwrotowi.

 5. UWAGI

  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku, produkty sprzedane, braki lub opóźnienia w dostawach od poddostawców, zmiany w specyfikacjach produkcyjnych, oraz zmiany powstałe wskutek katastrofy naturalnej.

  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty wynikające z korzystania ze strony internetowej.

 6. ZAMÓWIENIE

  1. W celu nabycia towaru Kupujący składa zapytanie ofertowe zawierające: nazwę, numer katalogowy, kolor oraz ilość zamawianych wyrobów.

  2. W przypadku wyrobów niestandardowych, zapytanie musi zawierać wszystkie istotne cechy wyrobu, a w szczególności: dokładny opis i szkic zamawianego wyrobu, rozmiar, kolorystykę i rodzaj użytych materiałów, rodzaj i wielkość ewentualnych napisów

  3. Po otrzymaniu zapytania ofertowego, Sprzedający sporządza wycenę zawierającą: cenę poszczególnych towarów, warunki dostawy, termin realizacji oraz wielkość zaliczki wraz z numerem konta, a następnie przesyła ją Kupującemu.

  4. W przypadku pierwszego zamówienia Kupujący przesyła również wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury Vat. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego kopii dokumentów rejestrowych (KRS, REGON, NIP).

  5. Zamówienie należy składać tylko w formie pisemnej (listownie, faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).

  6. Zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.

 7. REALIZACJA

  1. Po otrzymaniu zadatku oraz pisemnego zamówienia, Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia.

  2. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia i podawany do wiadomości Kupującego wraz z wyceną.

  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku zdarzeń losowych.

 8. KOREKTY

  1. Wszelkie propozycje korekt w dokonanym zamówieniu należy zgłaszać w formie pisemnej.

  2. Sprzedający uwzględnia wprowadzenie korekt w wyrobach, o ile jest to możliwe na danym etapie produkcji.

  3. Jeżeli wprowadzone zmiany wymagają dodatkowych nakładów finansowych, wówczas Kupujący zobowiązuje się pokryć związane z tym koszty.

  4. Jeżeli wprowadzone w zamówieniu korekty w sposób znaczący wpłynęły na zmianę warunków zawartej umowy sprzedaży, wówczas Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany pozostałych warunków określonych w umowie.

 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wzory wyrobów niestandardowych zaprojektowane przez Sprzedającego lub z udziałem Sprzedającego, są jego własnością.

  2. Kupujący, składając zamówienie na wyroby niestandardowe wg własnego projektu deklaruje, że posiada wszelkie prawa do tego projektu oraz, że projekt jest wolny od praw osób trzecich.

 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Kupujący:

   1. nie odebrał zamawianego wyrobu/towaru w wyznaczonym terminie,

   2. nie dotrzymał uzgodnionych terminów płatności,

   3. nie dostarczył dodatkowych instrukcji, niezbędnych do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od wysłania odpowiedniego zapytania.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający zatrzymuje wpłacony zadatek.

  3. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Kupującego, Sprzedający ma prawo żądać odszkodowania.

  4. W razie zaległości w regulowaniu zobowiązań przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji zamówienia do momentu uregulowania zaległych płatności.

 11. NADRUK

  1. Ceny w materiałach sprzedaży nie zawierają kosztów nadruku.

  2. Logo drukowane jest centralnie na opakowaniu.

  3. Cena matrycy oraz cena nadruku logo określone są w cenniku dostępnym na stronie

  4. W przypadku specjalnego umieszczenia oraz koloru nadruku logo Kupujący jest zobowiązany skontaktować się z biurem Sprzedającego przed złożeniem zamówienia

  5. Istnieje możliwość nadruków okolicznościowych na Chrzest, I Komunię Świętą, Ślub oraz wg indywidualnych potrzeb

  6. Dane do nadruku logo powinny być dostarczone w wersji monochromatycznej, w formacie PDF, EPS, AI lub CDR, wszystkie teksty zamienione w krzywe. Linie nie mogą być cieńsze niż 0,3mm

 12. UWAGI KOŃCOWE

  1. Powyższy regulamin jest obowiązujący na mocy art. 384 KC.

  2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

  3. Do momentu całościowej zapłaty za zamówione produkty, stanowią one własność Sprzedającego.

  4. Kwestie nieuwzględnione w powyższym Regulaminie, zostaną rozstrzygnięte zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

  5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich roszczeń jest sąd właściwy Sprzedającemu.

  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy na stronie internetowej.

Jesteśmy manufakturą kształtów

Ekspozytory do biżuterii i kosmetyków... Co jeszcze?


Minęło już 20 lat odkąd nadajemy kształt ekskluzywnym materiałom. Gdy nie wystarcza tradycyjne formowanie próżniowe, do procesu produkcji włączamy technologie pokrywania flokiem lub materiałami obiciowymi.